چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨


کد: 22310

نوع قانون: 10.مصوبه

عنوان: «الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی»

توضیحات: شماره و تاریخ ابلاغ : 3932/310 - 30/11/1378

روزنامه رسمی شماره و تاریخ : 16036‌/12/1378

«الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی» و

«استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور»

1 - مناطق روستایی کشور در سطح حوزه، مجموعه و منظومه روستایی به شرح زیر تعریف و سطح بندی می‌شوند:

الف- حوزه روستایی؛ اجتماعی از چند آبادی همجوار و مرتبط در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همگن با عملکردهای بالنسبه همسان با یک کانون جمعیتی برتر را شامل می‌شود و جمعیت آن (هر حوزه) تا پنج (5) هزار نفر می‌باشد. مناطق روستایی کشور حدودا شامل 8000 حوزه روستایی خواهد بود؛

ب - مجموعه روستایی؛ تجمعی از چند حوزه روستایی است که به دلایلی به هم پیوسته یا وابسته هستند و حوزه نفوذ کنونی یا آتی یک مرکز برتر روستایی را تشکیل داده و جمعیتی حداکثر تا 12 هزار نفر را در بر می‌گیرد. حدودا 2500‌ مجموعه روستایی در کل مناطق روستایی کشور پیش بینی می‌شود؛

ج - منظومه روستایی؛ که از تجمع چند مجموعه روستایی شکل می‌گیرد، وسیع‌ترین قلمرو جغرافیایی برای عملکرد یکپارچه و پوشش خدماتی در محیط روستایی است که با مرکزیت حداقل یک کانون شهری و یا روستای بزرگ شکل گرفته است. جمعیت منظومه روستایی باتوجه به شرایط مختلف بدون احتساب جمعیت شهری و مرکز منظومه بین 20 تا 40 هزار نفر می‌باشد. عرصه‌های روستایی کشور در قالب نواحی طرح کالبدی ملی (85 ناحیه) حدودا شامل 800 منظومه روستایی خواهد بود.

2 - استانداردها و ضوابط خدمات رسانی روستایی؛ براساس سطح‌بندی بند یک با آستانه‌های جمعیتی و فاصله‌های دسترسی با توجه به محیط‌های هموار و ناهموار به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردند.

تبصره 1: برای هر یک از روستاها و بر حسب مورد و با اولویت به مراکز و کانون های جمعیتی برتر «طرح هادی روستایی» طبق ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و پس از تصویب در مراجع ذیربط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 2: برای فضاها و محیط‌های روستایی حسب مورد، (که ضرورت و محدوده آن در طرح های جامع ناحیه‌ای تعیین خواهد شد) طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی طبق ضوابط مصوب شورایعالی تهیه و پس از تصویب در مرجع ذیربط مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 3: تصویب حوزه‌ها، مجموعه‌ها و منظومه‌های روستایی و مراکز آنها در مناطقی که طرح های مصوب بالادست (طرح توسعه و عمران «جامع» ناحیه‌ای) وجود ندارد و همچنین تعیین اولویت تامین و استقرار هر یک از خدمات و تسهیلات موضوع جدول فوق‌الذکر، به عهده مرجع تصویب طرح های توسعه و عمران در استان خواهد بود.

تبصره 4: اولویت نحوه سرمایه‌‌گذاری و تامین اعتبار برای ایجاد خدمات و تسهیلات موضوع جدول فوق با بخش خصوصی و مردمی است. موارد و نحوه سرمایه‌گذاری دولتی و مشارکتی در این امور توسط مراجع ذیربط و در چارچوب سیاست های دولت تعیین خواهد شد.

3 - در تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای، دستگاه های تهیه کننده اینگونه طرح ها موظفند الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی موضوع این مصوبه را مورد توجه و استفاده قرار دهند.

بدیهی است باتوجه به مفاد این مصوبه طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مصوب، توسط وزارت مسکن و شهرسازی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا به منظور تطبیق طرح های مذکور با مفاد این مصوبه اصلاحات لازم در آن ها به عمل آید.

4 - سطح بندی، تعیین مراکز روستایی و خدمات رسانی موضوع این مصوبه تا تهیه و ابلاغ طرح های فرادست شامل طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای و طرح های کالبدی منطقه‌ای، ملاک عمل می‌باشند.

5 - رعایت مفاد این مصوبه در سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردهای خدمات‌رسانی روستایی برای کلیه دستگاه های ذیربط الزامی است.

6 - هرگونه تغییر و اصلاح در الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردهای خدمات روستایی موضوع این مصوبه به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

7 - الگوی تقسیمات فضایی موضوع این مصوبه با رعایت ماده 14 قانون تعاریف، ضوابط و تقسیمات کشوری از مرزهای تقسیماتی مذکور تبعیت خواهد نمود. ضمنا پیشنهاد می‌شود وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه اصلاح تقسیمات سیاسی کشور، به نحوی اقدام نماید تا نتایج این الگو و دستاوردهای پیشنهادی طرح پایه آمایش سرزمین و سایر طرح های توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای و تقسیمات فضایی طرح های مذکور در تقسیمات سیاسی کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفته و حداکثر انطباق بین‌ آنها فراهم گردد.

بیش از 15 سازمان و وزارتخانه در تامین خدمات و ایجاد نهادهای مالی، اقتصادی و پشتیبانی تولید و واحدهای تولیدی مورد نیاز مناطق روستایی واجد نقش می‌باشند که رعایت و اجرای دقیق الگوهای موضوع مصوبه توسط آنها ایجاد تحول در سیما و مدیریت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای استان را در پی خواهد داشت. لذا خواهشمند است به عنوان استاندار و رئیس شورای شهرسازی و معماری استان و مقام مسئول نظارت عالیه بر توسعه همه جانبه سکونتگاه های استان ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مسئولین و مراجع ذیربط تمهیداتی اتخاذ فرمایند تا عموم آنها با مفاد مصوبه و پیوست های آن آشنایی کامل حاصل نموده و بر مراعات دقیق آن در برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات عمرانی توسط آنها نظارت لازم معمول گردد.

جلیل حبیب‌اللهیان

معاون وزیر و دبیر شورای عالی


کد: 22309

نوع قانون: 10.مصوبه

عنوان: مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص چارچوب ضوابط

توضیحات: شماره و تاریخ ابلاغ : 16324 - 18/12/1379

روزنامه رسمی شماره و تاریخ : 02/100/6593 - 30/11/1379


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص چارچوب ضوابط

تهیه طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی


جناب آقای دکتر عارف

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای مهندس حجتی - وزیر محترم جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس روحانی - ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به استناد ردیف 5 بند الف ماده 137 قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌کشور و در اجرای تبصره (2) بند (2) مصوبه الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی مصوب 6/10/1378 شورایعالی، در جلسه مورخ17/11/1379 خود موارد ذیل را به‌عنوان چارچوب ضوابط تهیه طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در 9 بند و یک تبصره به تصویب رساند:

1 - تعریف ‌طرح : براساس بند 5 ماده یک مصوبه مورخ 12/10/1378 هیات محترم وزیران درخصوص انواع طرح های توسعه و عمران کشور، «طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی» طرحی است که به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت های استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام و شبکه شهری تهیه می‌شود.

2 - هدف طرح : هدف از «طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی» ایجاد بستر و زمینه‌های مناسب برای توسعه پایدار محیط روستایی و سازماندهی سلسله مراتبی خدمات و تاسیسات روستایی و پی‌ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی با پراکنش بهینه جمعیت است.

3 - ماهیت طرح : طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی، ماهیتی همه‌جانبه و میان بخشی داشته و برنامه‌ای یکپارچه و راهبردی برای توسعه اقتصادی - اجتماعی، کالبدی محیط روستایی با تاکید بر جنبه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های فضایی- کالبدی است.

4 - جایگاه طرح : طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی، که حسب مورد بنا به توصیه طرح های ناحیه‌ای تهیه می‌شوند به منزله طرح فرادست طرح های هادی روستایی و طرح های بهسازی بافت های با ارزش روستایی است.

5 - چارچوب کلی طرح (شرح خدمات) : چارچوب کلی شرح خدمات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی، سه مرحله به قرار زیر را در بر می‌گیرد.

1‌ - تشخیص وضعیت (در مقیاس 25000 : 1 تا 10000 : 1)

شامل بررسی های‌پایه‌ای برای شناسایی وضعیت طبیعی و زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی (زیرساخت ها) و کالبدی فضاها و سکونتگاه های روستایی.

2 - تحلیل وضعیت

شامل بررسی های تحلیلی در زمینه امکانات و قابلیت های توسعه، محدودیت ها و موانع ‌توسعه، نیازها و ضرورت های توسعه، تحلیل روندها و گرایشات، اولویت‌بندی فعالیت های مقتضی برای ساماندهی.

3 - برنامه ریزی و ساماندهی

شامل برنامه‌ریزی راهبردی (تدقیق هدف ها، سیاست های کلی و بخشی) و برنامه‌ریزی ساختاری (تعیین برنامه‌ها و چارچوب کلی طرح های اجرایی به صورت هماهنگ و یکپارچه).

تبصره: شرح خدمات تفصیلی‌تهیه‌ «طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی» توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران باهمکاری وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه‌ خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است شرح خدمات مذکور را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ارائه تصویب و ابلاغ نماید.

6 - محدوده مطالعاتی طرح : محدوده‌های طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی، قلمرو یک یا چند مجموعه روستایی است که در طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه (یا شهرستان) به عنوان طرح های فرادست مشخص می‌گردد.

7 - دستگاه تهیه کننده طرح : باتوجه ‌به اهداف و جایگاه طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در نظام طرح‌ریزی ‌کالبدی و وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی، تهیه ‌این طرح ها بنا به ‌تشخیص دبیرخانه شورایعالی ‌شهرسازی ‌و معماری ایران حسب مورد به دو دستگاه محول خواهد شد و دستگاه های ‌مذکور از طریق ‌مهندسین ‌مشاور برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهرسازی ذیصلاح و طبق ضوابط سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به تهیه طرح اقدام خواهند کرد.

8 - تصویب طرح : به استناد ماده 7 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ‌محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخ 12/10/1378 هیات محترم وزیران طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی پس از بررسی در کمیته‌های فنی استان به تصویب شورای شهرسازی و معماری استان و یا در اجرای بند «ج» ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهند رسید.

9 - اجرای طرح : حمایت از اجرا و همچنین نظارت بر اجرای طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی براساس دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی شده در ردیف 5‌ بند الف ماده 137 قانون برنامه سوم به انجام خواهد رسید که توسط سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط تدوین و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اجرا به شورای برنامه‌یزی و توسعه استان ابلاغ خواهد شد.

این ضوابط پس از ابلاغ برای تمامی دستگاه های ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

وزیر مسکن و شهرسازی - علی عبدالعلی‌زاده


سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.