صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان مرکزی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان مرکزی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333380 دستجان 69934  فراهان روستای دستجان 37 8633732201 33732333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
2 333385 کردیجان 69889 اراک -آشتیان - روستای کردیجان 3863 3723433 3723433 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
3 333443 موت اباد 69375 اراک بخش مرکزی روستای موتاباد میدان امام علی (ع) 3860 8634137002 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
4 333446 واشه 69338  شازند روستای واشه 3902 38231333 38231333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
5 333494 اناج 68985  خنداب بخش قرهچای شهرک شهید رجایی دهستان اناج 3875 8635644333 8635644200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
6 333519 نظم آباد 68807 اراک بالاتراز کوی صنعتی ابتدای نظم آباد بحرجاده اصلی
1422 8634034225 8634034225 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
7 333529 جاورسیان 68736 خنداب بخش قره چای شهر جاورسیان 3876 8635643435 8635643656 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
8 333557 سیاوشان 68515 سیاوشان 3861 8637235333 837226661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
9 333613 گرکان 68148  آشتیان روستای گرکان 3862 37233333 37233333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
10 333650 ساروق 67883 اراک ساروق روبروی بخشداری 3850 8633572765 8633571122 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
11 333677 عقیل آباد 67749 اراک روستای عقیل آباد پست بانک عقیل آباد 3856 8633621043 8633621043 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
12 333713 سامان 67510 ساوه روستای سامان 3896 863353285 863353285 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
13 333757 سینقان 67234 دلیجان شهرک صنعتی جاده اصفهان 86 8644433868 8644433752 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
14 333767 خانقاه علیا 67137 خنداب بخش قره چای روستای خانقائ علیاء 3876 8635643434 8635643434 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
15 333789 سرچال 66979 شازند روستای سرچال 3897 8658212207 8658212207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
16 333829 چهارچریک 66706 اراک شازند بخش زالیان روستای چهارچریک 3898 8658285409 8658285409 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
17 333830 نورعلی بیک 66687 روستای نورعلی بیک دور میدان
3893 42431201 42431201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
18 333840 موچان 66630  شازند روستای موچان 3902 38245313 38245313 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
19 333887 خانک 66226  تفرش روستای خانک 3865 8658245665 8658245665 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
20 333927 رازقان 65945  زرندیه خرقان رازقان روبروی بانک کشاورزی 1431 8645322201 8645322201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
21 333944 خشکرود 65814 زرندیه خشکرود خیابان امام نبش کوچه شهید رجایی 3888 8645423566 8645423567 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
22 333967 مست و ایجان 65657 خنداب بخش قره چای روستای مست وایجان 3876 8658322948 8658322948 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
23 334001 ده چال 65394 خنداب روستای دهچال 3879 8635632333 8635632333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
24 334074 عنبرته 64774 شهرستان شازند روستای عنبرته 3902 38237333 38237333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
25 334180 ازنوجان 64038 خمین ازنوجان 429 8646366200 8646366200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
26 334229 حصارمحمدیه 63759 شهرستان شازند روستای حصار محمدیه 3902 8658284795 8658284795 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
27 334287 نقوسان 63293 شهرستان تفرش بخش رودبار روستای نقوسان 3864 36266201 36266201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
28 334314 طرلان 63081 اراک روستای طرلان 3853 8658272008 8658272008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
29 334342 جوشیران 62841  خنداب روستای جوشیروان 3878 8658321337 8658321337 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
30 334414 مراغه 62388 ساوه روستای مراغه 3895 58412381 58412381 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
31 334419 خاوه 62347 شهرستان دلیجان - روستای خامه اردهال 1430 8644461655 8644461655 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
32 334469 احمد آباد 62022 ساوه-روستای احمد آباد-جنب جاده اصلی 474 8642368202 8642368202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
33 334484 شتریه 61870 اراک-فراهان-روستای شتریه 3908 8633734333 8633734333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
34 334528 یاتان 61584 ساوه روستای یاتان 3896 8642310200 8642310200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
35 334568 رباط مراد 61342  خمین روستای رباط مراد 3874 8646361754 8646361754 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
36 334581 خوگان پائین 61260 روستای خوگان-مرکز مخابرات 3873 8646368200 8646368200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
37 334605 خسبیجان 61114 روستای خسبیجان 3897 9330763293 9330763293 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
38 334621 گلدشت/شهابیه 60993 خمین شهابیه 429 8646363128 8646363128 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
39 334628 راوه 60939 دلیجان روستای راوه خ امام خمینی 3882 8644265600 8644265653 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
40 334656 گاوخانه 60716 اراک روستای گاوخانه خیابان امام رضا نبش عدالت 5 86 8634659011 8634659020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
41 334690 معصومیه 60423 اراک کیلومتر13 جاده تهران روستای مهصومیه(شهوه) 3860 33546201 33546201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
42 334695 لریجان 60366 محلات روستای لریجان 864 8643264200 43264200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محلات
43 334731 استوه 60106 خنداب بخش قره چای روستای استوه 3876 8635633200 8635633200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
44 334751 فوران 60012 خنداب روستای فوران 3879 8635638333 8636538333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
45 334771 تبرته 59925 اراک-فراهان-روستای تبرته 3908 863333333 863333333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
46 334782 آشمسیان 59845 خمین اشمسیان 86 8658623948 8658623948 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
47 334791 سنگک 59771 ساوه -غرق اباد-روستای سنگک 3894 8658413932 8658413932 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
48 334888 حسین آباد 59087 شهرستان زرندیه روستای حسین آباد 3888 8645266711 8645266711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
49 334890 دیز آباد 59052 خنداب روستای دیزآباد 3878 8635639200 8635639200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
50 334913 سلیم آباد 58910 اراک-فراهان-خنجین-روستای سلیم اباد 3907 8635465333 8635465333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
51 334935 خیر آباد 58772 اراک روستای خیراباد 3859 33555333 33555333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
52 334955 طراز ناهید 58628 ساوه-روستای طرازناهید.دفتر مخابرات 474 8642367200 8642367200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
53 334995 کودزر 58343 اراک-فراهان-روستای کودزر 865 8633736333 8633736333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
54 335021 ظهیر آباد 58101 شازند.روستای ظهیراباد استانه 3901 8638442333 8638442333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
55 335047 پیک 57974 شهرستان زرندیه روستای پیک 3889 8658436639 8658436639 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
56 335156 آدشته 57217 خنداب بخش قره چای روستای آدشته 3876 8658322946 8658322946 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
57 335214 قاسم آباد 56807 قاسماباد 3879 8635637333 8635637333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
58 335228 دهسد 56693 خنداب بخش قره چای روستای دهسد 1428 8635649333 8635649333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
59 335250 نمک کور 56563 روستای نمک کور جنب منسجد امام حسن مجتبی علیه السلام 1422 33625202 33625202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
60 335252 نوده 56549 خنداب بخش قره چای روستای نوده 3876 8658322947 8658322947 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
61 335265 داودآباد 56470 شهرداود داود آباد خ شهیدرجایی ابتدای جاده ده نمک
3855 8633353597 8633353594 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
62 335305 وسقونقان 56175 شهرستان دلیجان-دهستان جاسب-روستای وسقونقان 3880 44269200 44269200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
63 335307 جیریا 56172 اراک روستای جیریا خیابان امام علی 3850 33575333 33575200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
64 335324 کجارستان 56083 خمین کجارستان 429 8658624024 8658624024 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
65 335338 سرسختی بالا 56005 اراک شازند روستای سرسختی علیا 3904 8638445333 8638445333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
66 335376 وارمه 55728 ساوه-زرندیه-روستای ورامه 474 58455906 58455906 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
67 335448 جفتان 55275 شهرستان تفرش - روستای جفتان 1425 8658245657 8658245657 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
68 335471 ده کوثر 55127 سربند ده کوثر 3901 8658253396 8658253396 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
69 335498 طیب آباد 54946 خمین طیب اباد 3868 8658623945 8658623945 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
70 335499 جوادیه 54945 خمین جوادیه 86 8646261515 8646261515 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
71 335504 گازران 54938 خنداب روستای گازران 3878 8635636333 8635636333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
72 335506 الویر 54932 شهرستان زرندیه خرقان روستای الویر 86 8645324200 8645324200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
73 335573 لنجرود 54509 اراک-شازند -روستای لنجرود 3897 8638647200 8638647200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
74 335579 گوار 54458 اراک روستای گوار خ امام حسین ع مخابرات گوار 3856 8633623333 8633623201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
75 335581 کفسان 54445 خمین کفسان 86 8658614340 8658614340 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
76 335594 چهرقان 54365 اراک کمیجان روستای چهرقان 3913 8635461333 8635461333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
77 335638 حکیم آباد 54093 شهرستان زرندیه روستای حکیم آباد خ امام حسین 3887 8645261202 8645261202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
78 335675 دمنی 53850 خمین دمنه 86 8658623944 8658623944 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
79 335704 نهرمیان 53688 مرکزی-شازند-زالیان-دهستان نهرمیان
3899 8638443333 8638443333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
80 335860 اکبرآباد 52601  شازند روستای اکبرآباد 3905 38234333 38234333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
81 335909 یل اباد 52135 ساوه روستای یل اباد 86 42363131 42363131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
82 335910 مصلح آباد 52133 مصلح اباد 3858 33576333 33576333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
83 335913 ورین بالا 52115 محلات روستای ورعلیا 3916 8658632004 8658632004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محلات
84 335917 مرزیجران 52093 اراک مرزیجران 14 متری مدرسه 3853 34457541 34457543 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
85 335933 پاکل 51970 شهرستان شازند-روستای پاکل- خیابان سعدی 3904 8638444333 8638444200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
86 335952 قلعه شیر خان 51809 ساوه-روستای قلعه شیر خان 3892 8642365200 8642365200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
87 335960 فرنق 51773 خمین فرنق 86 8646378457 8646378555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
88 335977 چشمه پهن 51633 اراک روستای چشمه پهن 86 33626333 33626333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
89 335982 سوگ قزقان 51602 خمین سوک 86 8658623947 8658623947 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
90 335983 چنارستان 51596 شهرستان شازندبخش سربندروستای چنارستان 1436 58255479 58255479 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
91 336026 علیشار 51330  زرندیه-بخش خرقان-روستای علیشار 3886 8645325000 8645325000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
92 336060 تلخاب 51137 اراک فراهان تلخاب 3906 58235979 58235979 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
93 336076 ویسمه 51024 روستای ویسمه خیابان شهدا 3855 8658272017 8658272017 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
94 336156 تحت محل 50473  شازند- روستای تحت محل 865 8658213297 8658213297 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
95 336168 قدمگاه 50396 مرکزی- شازند- قدمگاه 1438 8638244000 8638244000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
96 336223 آلودر 50058 خنداب روستای آلودر 3876 8658324922 8658324922 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
97 336231 آقداش 50013 خنداب بخش قره چای روستای آقداش 3876 8635634333 8635634333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
98 336240 دوزج 49927  زرندیه-بخش خرقان-روستای دوزج 3885 8645326330 8645326330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
99 336268 گزاوند 49737 تفرش روستای گزاوند 3866 58245656 58245656 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
100 336296 دودهک 49579 دلیجان روستای دودهک ابتدای خیابان اصلی 3882 44260238 44260228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
101 336314 آهو 49481 آشتیان روستای آهو 3861 58315095 58315095 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
102 336338 جلایر 49306  شازند روستای جلایر 3899 38443333 38443333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
103 336348 مالمیر 49220  سربند- روستای مالمیر 3900 8638426333 8638426333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
104 336351 مزلقان 49192 مزلقان 474 58413808 58413808 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
105 336385 کزاز 48977 اراک شازند روستای کزاز خ امام خمینی
3905 8658285858 8658285858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
106 336398 باغ بر آفتاب 48885 شازند روستای باغ بر ساختمان دهیاری طبقه همکف واحد شماره1
3902 38236693 38236693 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
107 336402 ابراهیم آباد 48867 اراک جاده تهران روستای ابراهیم اباد 862 33552020 33552020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
108 336404 غینرجه 48849 غینرجه 3878 8635631333 8635631333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
109 336432 زرجین 48665 تفرش روستای زرجین 3866 58245654 58245654 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
110 336478 بالقلو 48357 ساوه بخش نوبران روستای بالقلو 3895 8642301200 8642301200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
111 336504 حصار 48165 شهرستان شازند-روستای حصارفر 3897 38645222 38645222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
112 336523 فیض آباد 48005 آشتیای روستای فیض آباد دفتر مخابرات فیض آباد 3861 37235100 37235100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
113 336555 جعفرآباد 47824 شهرستان اشتیان روستای جعفراباد 3861 8658315097 8637226661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
114 336556 سرکوبه 47813 خمین سرکوبه 86 8658613661 8658613661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
115 336626 خنجین 47311 اراک فراهان خنجین خ امام ره 3907 8635463546 8635463232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
116 336628 ورچه 47283 مرکزی خمین  روستای ورچه 3869 8646371200 8646371200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
117 336724 راونج 46631 دلیجان راونج جنب حسینیه راونج پست بانک 3882 8644262200 8644262600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
118 336765 خورهه 46269 استان مرکزی شهرستان محلات روستای خورهه 864 8658633333 8658633333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محلات
119 336775 ابرهدر 46200 شهرستان تفرش بخش خرازان روستای ابره در 3865 58244295 58244295 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
120 336804 آوه 45904 ساوه-شهر آوه-خ آیت اله خامنه ای 3892 8642434772 8642434772 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
121 336840 مالک آباد 45686 اراک جاده تهران روستای مالک اباد 3860 33544333 33544333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
122 336883 نخجیروان 45381 محلات نخجیروان 864 8643264200 8643263333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محلات
123 336886 جوشقان 45329 ساوه بخش نوبران روستای جوشقان 3896 8658413354 8658413354 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
124 336916 شهراب 45151 روستای شهراب جنب بانک کشاورزی 3867 8636263535 8636263535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
125 336993 امان آباد 44536 اراک روستای امان اباد 3852 33549333 33549333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
126 336995 مهرآباد 44525 اراک روستای مهرآباد 3853 8658272028 8658272028 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
127 337047 جلما جرد جدید 44169 خمین جلماجرد 429 8646367200 8646367200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
128 337064 دهشیر خان 44041 خنداب بخش قره چای روستای دهشیرخان 862 86356440200 86356440200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
129 337091 درمن 43798  خنداب بخش قره چای روستای درمن 3876 8658322945 8658322945 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
130 337104 بازنه 43693 شهرستان شازند شهر شهباز منطقه بازنه 3902 38233333 38232200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
131 337126 شهسواران 43572 شهسواران خیابان امام خمینی نبش خیابان عاشورا 3860 8633557588 8633557588 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
132 337137 عمرآباد 43524 اراک جاده تهران روستای امر اباد 3859 8633552300 33552300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
133 337147 مشهد اردهال 43494 شهرستان دلیجان - روستای مشهداردهال 431 8644465000 8644465000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دليجان
134 337190 ستق 43174 ساوه بخش نوبران روستای 474 42315001 42315134 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
135 337264 زنگارک 42681 اراک-فراهان-روستای زنگارک 3908 8658232072 8658232072 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرمهين
136 337267 جورقین 42664 تفرش روستای جورقین 3866 58245653 58245653 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
137 337281 بزیجان 42586 محلات روستای بزیجان 864 43255200 43265200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محلات
138 337308 سورانه 42445 شازند روستای سورانه 1438 38230333 38230333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند
139 337374 مزرعه نو 41948 اشتیان مزرعه نو 1424 8637236333 8637226661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفرش
140 337392 مشهد الکوبه 41768 روستای مشهد الکوبه 3851 33574333 33574333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
141 337397 مصرقان 41722 زرندیه-بخش خرقان- روستای مصرقان 3885 8645323201 8645323201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
142 337457 صدر آباد 41332 شهرستان زرندیه روستای حسین آباد 3887 8645266711 8645266711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
143 337489 قاسم آباد علیا 41173 شهرستان زرندیه-سه راهی نصیر اباد 3887 45425555 45425566 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
144 337493 رباط میل 41137 اراک روستای رباط میل خ امام خمینی جنب مسجد 3856 8658272004 8658272004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اراک
145 337511 چهار چشمه 40971 خمین چهارچشمه 86 8646261200 8646261200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خمين
146 337545 مانیزان 40692 خنداب بخش قره چایروستای مانیزان 3876 8635647333 8635647333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خنداب
147 337572 رحمت آباد 40481 ساوه زرندیه روستای رحمت آباد 1432 8658434869 8658434869 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ساوه
148 337632 ضامنجان 40148 اراک ضامنجان خیابان شهید چمران
1422 33624756 33624756 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هفده شهريور اراک
149 337654 هفته 40013 شهر شهباز هفته 3902 8638246000 8638246000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شازند

آخرین اخبار روستایی استان