صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان لرستان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان لرستان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر 
1 333386 کمالوند 69887 کمالوند روستای گیر چان 1346 665123333 665123333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
2 333400 چغاپیت 69731 شهرستان کوهدشت روستای چغاپیت 3712 6632686000 6632687040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت 
3 333453 شهن آباد 69285 نورآباد روستای شهن آباد 663 6632765097 6632765097 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
4 333469 سیاهکله 69168 روستای سیاهکله 3691 9165668040 9165668040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود 
5 333502 شول آباد 68939 لرستان الیگودرز شول اباد 3642 6643362255 6643362255 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز 
6 333508 گوشه محسن ابن علی 68865 روستای گوشه 1341 6642667000 6642667000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
7 333511 سراب دوره 68845 سرابدوره روبروی مسجد 3694 6633150000 6633150000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
8 333536 دکاموند 68682 لرستان الشتر روستای دکاموند 3708 6632540000 6632540000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
9 333540 سرطرحان 68653 کوهدشت بخش طرهان روستای سرطرهان 3712 6658341891 6658369985 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت 
10 333552 چم تکله 68577 سلسله روستای چم تکله 3707 6632546255 6632546255 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
11 333569 چشمه خانی 68452 لرستان نوراباد چشمه خانی 3687 6632721858 6632721858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
12 333642 تقی آباد کن کت 67943 دلفان روستای کن کت 35 6658377040 6658377040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
13 333672 علی آباد جوانمرد 67763 الشتر روستای علی اباد جوانمرد 3706 6632544000 6632544000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
14 333682 سانبدان 67697 روستای سانبدان 3691 58440257 58440257 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود 
15 333711 پشت باغ ضرونی 67530 کوهدشت روستای پشت باغ ضرونی 3715 6632605000 6632605001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت 
16 333788 هلوش 66983 لرستان شهرستان پلدختر روستای هلوش 3654 32267133 32267133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
17 333798 برده سره 66939 روستای برده سره 3648 42562000 42562000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
18 333809 سراب پرده چاهی 66874 روستای سراب پرده چاهی 3672 6633125000 6633125000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
19 333834 داداگلاب 66674 استان لرستان شهرستان پلدختر روستای داداگلاب 3654 4226196 4226196 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
20 333851 افرینه 66505 لرستان - پلدختر - روستای افرینه 3658 6632255232 6632255000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
21 333852 تملیه 66500 الشتر روستای تملیه 3703 32550000 32550222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
22 333867 گلچهران 66372 روستای گلچهران 3647 6642561009 6642561009 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
23 333920 مله خان 65979 لرستان دلفان روستای مله خان 3684 32750150 32750150 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
24 333981 کهریز وروشت 65512 نورآباد دلفان روستای کهریز وروشت 3680 6658377575 6658377575 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
25 333999 ویسیان 65400 روستای ویسیان 1347 33133333 33133333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
26 334002 خلیفه آباد 65389 نورآباد خلیفه آباد 3687 6632724442 6632724441 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
27 334009 زالی یار نظر 65321 لرستان نوراباد زالی یار نظر 3684 6637383563 6637383563 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
28 334021 سراب غضنفر 65165 لرستان نوراباد سراب غضنفر 3679 6632742727 6632742727 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
29 334041 سراب احمدوند 65045 لرستان - دلفان - روستای سراب احمدوند نورعلی 3687 6632751002 6632751002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
30 334073 پهلوانکل 64779 روستای پهلوانکل 3691 9163624879 9163624879 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود 
31 334184 فرهاد آباد 64017 لرستان نوراباد فرهاداباد 3685 6632763333 6632763333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
32 334241 دره صیدی 63704 روستای دره صیدی 3650 6642665001 6642665001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
33 334296 مرگ سر 63230 لرستان الیگودرز بخش ززوماهرو  روستای مرگسر 3644 6643362525 6643362525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز 
34 334317 ناصر الدین 63056 ناصرالدین 3691 6643285556 6643285556 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود  
35 334343 کرکیخان 62837 بروجرد روستای کرکیخان 3649 42565000 42565000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
36 334404 چم گرداب 62456 لرستان شهرستان پلدختر روستای چم گرداب 3655 32262399 32262399 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
37 334417 شهرک امام 62357 لرستان نوراباد شهرک امام 3684 6632763000 6632763133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد 
38 334527 ده بزرگ طائی 61593 لرستان شهرستان پلدختر روستای طاءی 3656 32220360 32220360 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
39 334532 چم کوشک صولابی 61549 کوهدشت روستای چم کوشک طولابی خیابان اصلی 3710 6632670800 6632670800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت 
40 334545 اولاد قباد 61468 روستای اولاد قباد 3716 32604000 32604000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت 
41 334566 پشت تنگ سیاب 61357 کوهدشت-بخش طرهان-روستای پشت تنگ وسطی 3711 6632682000 6632682000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت 
42 334620 61000 61000 لرستان پلدختر روستای بابازید 3656 32240133 32240000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
43 334653 ملمیجان 60745 روستای ملمیجان 3650 6642444444 6642444444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
44 334661 خایان 60687 روستای خایان 1341 6642651133 6642651133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
45 334671 میانخران 60602 لرستان الشتر روستای میانخران 3708 9169631090 6632529528 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
46 334682 آب باریک 60470 استان لرستان شهرستان الشتر روستای ابباریک 3703 6632554000 6632554000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
47 334724 چشمه شیرین واشیان 60139 پلدختر روستایی چشمه شیرین 1342 32241842 6632241842 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
48 334734 خلیل اکبر 60097 لرستان شهرستان پلدختر روستای خلیل اکبر 3657 32220360 32220360 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر 
49 334744 حسین باجلان 60038 لرستان-بروجرد-روستای زارم 3651 6642669300 6642669300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
50 334774 ده ترکان 59912 بروجرد-ده ترکان-دفترict 3647 6642567000 6642567000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد 
51 334867 آشورآباد 59267 لرستان ازنا روستای آشورآباد 3632 6643463333 6643463333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
52 334869 تاج امیر 59247 لرستان نوراباد تاج امیر 3678 1.07E+11 6632743131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
53 334926 اسماعیل آباد 58822 لرستان دلفان روستای اسماعیل آباد 3687 6632720000 6632720000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
54 334927 مسعودآباد 58801 لرستان -ازنا-بخش مرکزی-روستای مسعود اباد 3634 6643456133 6643456133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
55 334938 تپه واشیان 58754 پلدختر روستایی تپه واشیان 1342 6632245254 6632245254 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
56 334942 پیر سهم الدین 58734  دوره چگنی بخش شاهیوند روستای پیرسهم الدین 3696 6658233930 6658233930 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
57 334969 58524 58524 سلسله روستای امیرسفلی 3706 32529406 32529406 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
58 334973 خاک بتیه 58515 الیگودرز روستای خاک بتیه بخش بشارت 3639 43375133 43375133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
59 335026 چم مهر 58066 پلدختر روستایی چشمه شیرین 1342 6632263300 6632263300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
60 335030 چناردمچهر 58050 شهرستان کوهدشت روستای چناردمچهر 3715 32600000 32600000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
61 335045 فرزیان 57984 لرستان شهر مومن آباد روستای فرزیان 3631 6643465000 6643465000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
62 335095 دارایی 57603 خرم آباد روستای دارائی 1347 33113133 33113133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
63 335106 فیروزآباد 57547 لرستان الشتر شهر فیروزآباد 3703 6632553333 6632553333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
64 335119 حسین آباد 57473  دلفان-روستای حسین آباد نورعلی 663 6637222075 6637222075 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
65 335128 بردبل هنام 57402 الشتر روستای برد بل هنام 3707 6638282005 6638282005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
66 335158 ونایی 57188 روستای ونائی 3653 6642511139 664244444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
67 335170 سوری 57100 رومشگان دهستان سوری 3700 6632665000 6632665000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
68 335178 چاه شوره 57044 روستای چاشوره 403 666843200 666843200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
69 335215 چغابدار 56786 چغابدار 3691 9166622086 6643210005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
70 335309 چم گز 56162 لرستان شهرستان پلدختر روستای چم گز 3656 32262300 32262300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
71 335318 سراب شیخ عالی 56113 لرستان الشتر روستای سراب شیخعالی 3703 6632553800 6632553800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
72 335344 ولیعصر 55967 لرستان شهرستان پلدختر روستای ولیعصر 3654 32266133 32266133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
73 335362 پل هرو 55861 خرم آباد روستا پل هرو 1347 33276001 33276001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
74 335461 شهرک امام 55212 کوهدشت بخش مرکزی شهرک امام نبش گلستان 10 3715 32633347 32633347 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
75 335481 گنجینه 55038 روستای گنجینه 3651 6642668552 6642668552 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
76 335490 فتح آباد 55010 لرستان دلفان روستای فتاح اباد میربگ شمالی 663 6658372211 6658372211 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
77 335495 ده حاجی 54967 روستای ده حاجی 3691 9163997127 9163997127 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
78 335514 اصلانشاه 54898 الشتر-روستای اصلانشاه-روستای اصلانشاه 3703 6632552000 6632552000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
79 335527 چم انجیر 54824 کیلومتر12 جاده خرم اباد اندیمشک روستای چم انجیر 1347 6633471455 6633471455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
80 335606 زورانتل 54279 پلدختر روستایی زورانتل 1342 6632251002 6632251002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
81 335650 بهرام آبادعلیا 54000 روستای بهرام آباد علیا 3691 9163655946 9163655946 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
82 335665 یوف آباد دمباغ 53901 لرستان نوراباد دمباغ 3684 6632750000 6632750000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
83 335753 کلهو 53342 دوره چگنی بخش شاهیوند روستای کلهو 3695 6658233500 6658233500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
84 335762 امام زاده قاسم 53316 ازنا روستای امام زاده قاسم 3632 6643466254 6643466254 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
85 335779 ایرانشاهی 53198 لرستان نوراباد ایرانشاه 3679 6632741111 6632741111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
86 335803 کفشگران 53036 روستای کفشگران 3650 6642444444 6642444444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
87 335838 بازوند 52721 لرستان شهرستان رومشکان روستای دوراهی بازوند 3701 6632656000 663265600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
88 335872 فهره 52482 الیگودرز روستای فهره 1339 6658454170 6658454170 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
89 335921 عدل آباد 52052 لرستان الشتر روستای عدل اباد 3704 6658283009 6658283009 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
90 335958 قلعه علی 51782 خرم آباد روستای قلعه علی زاغه 1347 9168603147 9168603147 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
91 335967 قلعه خان جان 51710 خرم آباد روستا تلوری علیا 1347 9169799801 9169799801 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
92 335984 گنجه 51592 لرستان شهرستان ازنا روستای گنجه 3631 6643466133 6643466133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
93 335992 دهنو 51538 لرستان دورود دهنو 3691 6643284965 6643284965 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
94 336007 چمن سلطان 51460 چمن سلطان 3635 43365133 43365133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
95 336073 چشمه برقی 51047 الشتر روستای چشمه برقی 3706 6632520746 6632520746 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
96 336162 گایکان 50440 الیگودرز-روستای گایکان-مخابرات 664 6643368133 6643368133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
97 336181 خمه سفلی 50319 روستای خمه سفلی 66 6643371133 6643371254 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
98 336347 ده نوروز 49221 خرم آباد روستای ده نوروز 1347 33123000 33123000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
99 336355 حشمت آباد 49178 روستای حشمت آباد 3690 9169624020 9169624020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
100 336379 چناره 49016 لرستان شهرستان الشتر روستای حیدرلبلد چناره 3708 5912008 5912008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
101 336401 امام آباد 48871 روستای امام آباد 3691 9163653327 9163653327 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
102 336428 شهرک المهدی 48699 لرستان ازنا شهرک المهدی خ ایثار 1334 6643433200 6643433200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
103 336468 ازنا کلنگانه 48426 روستای ازنا 3691 9169653533 9169653533 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
104 336500 بیاتان 48187 دورود روستای بیاتان 3688 43260133 43260133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
105 336518 کونانی 48029 کونانی 1362 6632624040 6632624040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
106 336521 گاوکشه 48007 روستای گاوکشه 3691 9365383314 9365383314 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
107 336524 میرزا آباد میر بگ 48003 لرستان نوراباد میرز اباد 3684 6632753056 6632753056 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
108 336551 چم مورت 47849 لرستان شهرستان پلدختر روستای چم مورت 397 32253800 32253800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
109 336609 میدان 47420 میدان 3688 6643264100 6643264100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
110 336625 فیال 47319 روستای فیال 1341 6642262600 6642262600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
111 336645 شیشه 47168 روستای شیشه 3652 66424444444 6642444444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
112 336650 چغابل 47142 رومشکان چقابل 3702 6632653333 6632653333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
113 336686 جلوگیر 46883 لرستان شهرستان پلدختر روستای جلوگیر 3655 32262000 32262000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
114 336709 ده نصیر 46733 لرستان الیگودرز ده نصیر 3645 6643364133 6643364133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
115 336733 خاطره فرج 46554 خرم آباد روستای خاطره فرج 1347 33157222 33157222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
116 336738 خسروآباد 46520 روستای خسروآباد 3691 9166688589 9166688589 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
117 336739 شهید بروجردی 46516 بروجرد-شهید بروجردی-دفترict 3647 6642554000 6642554000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
118 336778 رومشته 46182 الشتر روستای رومشته 3703 32553001 32553001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
119 336816 فلک الدین 45819 روستای فلک الدین 3651 6642658212 6642658212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
120 336824 تنگ فنی 45769 لرستان شهرستان پلدختر روستای تنگ فنی 3655 32261133 32261133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
121 336850 ززم 45602 روستای ززم 3639 9169664638 43364133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اليگودرز
122 336856 مومن آباد 45559 لرستان شهر مومن آباد 3631 6643431133 6643461133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
123 336918 دهکرد 45134 روستای دهکرد 1341 6642652000 6642652000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
124 336984 برخوردار 44643 لرستان نوراباد روستای برخوردار 3678 6632743333 6632743333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
125 337005 کاظم آباد 44464 الشتر روستای کاظم اباد 3708 5912008 5912008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
126 337042 چنارعلیا 44218 الشتر روستایسراب چنار 3707 32546000 32546000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
127 337078 سپید دشت 43927 لرستان خرم اباد سپیددشت خیابان اما ره 3665 6634723200 6634723200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
128 337096 توده زن 43746 بروجرد روستای توده زن 3649 42555000 42555000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
129 337097 کفراج 43744 بخش مرکزی دهستان خاوه شمالی روستای کفراج 3679 6632742000 6632742000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
130 337099 قائد طاهر 43725 روستای قائد طاهر 3647 6642556000 6642556000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
131 337111 بندیزه 43643 روستای بندیزه 3647 6642444444 6642444444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
132 337135 کلاکج 43534 الشتر روستای کلاه کج 3705 6632529394 6632529394 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
133 337152 شیخ آباد 43476 لرستان الشتر روستای شیخ آباد 3703 6632555000 6632555000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
134 337197 زرگران علیا 43127 روستای زرگران علیا 3691 9369262241 9369262241 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
135 337205 43058 43058 لرستان شهرستان پلدختر روستای مورانی 3656 32220360 32220360 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
136 337211 بن لار 43012 لرستان شهرستان پلدختر روستای بن لار 3712 32250000 32250000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
137 337243 طنجور 42804 روستای طنجور 1341 6642444444 6642444444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
138 337248 داود پیغمبر 42778 ازنا روستاب داود پیغمبر 3632 43463002 43463002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا
139 337289 کاغه شمالی 42548 روستای کاغه 3691 9169689098 9169689098 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
140 337292 هفت چشمه 42531 لرستان نوراباد هفت چشمه کاکاوند 3682 32760323 6632760323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
141 337300 جلگه خلج 42492 پلدختر روستایی جلگه خلج 1342 32221235 3221235654 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
142 337321 ملک آباد سماغ 42343 بخش مرکزی روستای ملک آباد سماق 1347 6635732222 6635732222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
143 337328 شوراب نجم سهیلی 42294 خرم اباد کیلومتر22 جاده پلدختر اندیمشک شوراب نجم سهیلی 3697 33132333 33132004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
144 337409 رازان 41649 خرم آباد روستای رازان 1347 33270133 33270133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
145 337426 تشکن 41529 خرم آباد روستای تشکن 1347 33152222 33152222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
146 337445 پاعلم 41416 لرستان شهرستان پلدختر روستای پاعلم 3656 32220133 32220133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پلدختر
147 337447 جعفراباد 41409 روستای جعفر اباد 3653 6642444444 664244444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
148 337483 پادروند 41195 رومشکان روستای پادروند 3700 6632664360 6632664360 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
149 337520 سراب چنگایی 40892 خرم آباد روستای سراب چنگایی 1347 33323670 33323670 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
150 337528 هندی 40839 روستای هندی 663 6632520442 6632520442 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
151 337531 قلعه حاتم 40819 روستای قلعه حاتم 3653 664244444 664244444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجرد
152 337536 چشمه علی اکبر 40794 الشتر روستایی چشمه علی اکبر 3703 6632520875 6632539001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
153 337537 اشتره گل گل 40792 روستای اشتره گل گل 403 6632602000 6630602222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کوهدشت
154 337556 بز آب 40609 خرم آباد بخش مرکزی روستای بزآب 1347 6632937278 6632937278 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرم آباد
155 337579 سراب پاپی 40453 لرستان الشتر روستای سراب پاپی 3706 6632529394 6632529394 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر الشتر
156 337582 صنایع دفاع 40428 شهرک امام 3691 9166990226 9166990226 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دورود
157 337590 مرزیان 40388 لرستان ازنا روستای مرزیان 3631 6643464133 6643464133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ازنا 


آخرین اخبار روستایی استان