صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان آذربایجان غربی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان آذربایجان غربی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333381 ناچیت 69933 بوکان روستای ناچیت 1971 4446239969 4446236086 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
2 333416 تبت 69627 بوکان- روستای تبت 1977 58542201 58542202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
3 333417 حا شیه رود 69621 آذربایجان غربی خوی حاشیه رود 2012 4436521362 4436521362 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
4 333420 شهرک صنعتی 69586 شهرک صنعتی مخابرات مربوطه 2009 36523444 36523200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
5 333459 بلسور سفلی 69233 خوی منطقه الند روستای بله سور سفلی 2004 4436536200 4436536200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
6 333464 گوی آغاج 69189 استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای گوی اغاج 1989 4445562200 4445562200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
7 333472 قلعه حسن 69153 روستای قلعه حسن 2055 9149476093 9149476093 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
8 333482 اگریقاش 69043 مهاباد روستای اگریقاش 2044 42518800 42518800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
9 333485 گرگوش 69036 آ.غ-خوی بخش صفاییه روستای کرکوش 2004 4458201692 4436536648 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
10 333492 لیک بن 68990 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای لیک بن 1982 4444422282 4444422282 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
11 333496 باغچه بزرگ 68980 آ.غ بوکان بخش مرکزی ایل تیمور روستای باغچه بزرگ 1974 4458546257 4458548490 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
12 333512 پسوه 68843 پیرانشهر روستای پسوه 1982 44411773 44411773 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
13 333581 دیزجدیز 68352 خوی دیزجدیز میدان امام اول کوچه 17 شهریور 2011 4436564141 4436564040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
14 333584 قلزیلن 68333 بوکان- روستای قازلیان 1976 58543390 58543391 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
15 333589 زاویه سکمن اباد 68290 خوی بخش صفائیه روستای زاویه سکمن آباد 2005 4458216117 4458216117 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
16 333593 زری 68260 شهرستان خوی بخش قطور روستای زری 2006 4458212530 4458212530 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
17 333595 حبشی 68253 سلماس  روستای حبشی 2025 4435314333 4435314283 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
18 333627 گاومیش گلی 68043 اغ شهرستان میاندواب روستای گاومیشگلی 2051 4445547200 4445547555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
19 333630 قره حسنلو  (روضه چای) 68020 ارومیه روستای قره حسنلوی روضه چای 1962 32511767 32511767 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
20 333653 وردان 67869 سلماس روستای وردان 2023 35322200 35322488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
21 333675 خرنج 67757 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای خورنج 1982 4444421700 4444421700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
22 333680 گل سلیمان آباد 67707 آذربایجانغربی شهرستان میاندوآب روستای گل سلیمان آباد 126 45424200 45424722 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
23 333685 اوزندره 67682 روستای اوزندره 2042 42241544 42229597 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
24 333689 مزن آباد 67649 استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت دهستان آلان روستای مزن آباد 2013 4458420773 4444378610 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
25 333700 زیوه 67580 آذربایجان غربی پیرانشهرروستای زیوه 1984 4444417333 4444417200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
26 333716 بکتاش 67499 میاندواب روستای بکتاش 2050 45553991 45553991 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
27 333719 گوهران 67476 خوی روستای گوهران 2012 4436450251 4436450251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
28 333734 دیو الان 67382 آذربایجان غربی سردشت روستای دیوالان 2018 4458433516 4458433516 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
29 333770 دربکه 67108 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای دربکه 1985 4444412921 4444412951 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
30 333781 هفتوان 67013 سلماس : روستایی هفتوان 2022 4435265348 4435265348 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
31 333806 هاشم آباد 66883 ارومیه بخش سیلوانه محال مرگور روستای هاشم آباد 1951 4458313728 4458313728 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
32 333810 چورس 66869 دهستان چورس ورودی روستا 2000 36544709 36544709 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
33 333847 کهریز 66541 ارومیه45کیلومتری جاده سلماس 1947 32533333 32533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
3