♦ فرم شماره1: استعلام در خصوص ضوابط ساخت و ساز قبل از تشکیل پرونده

♦ فرم شماره 2: تقاضای صدور پروانه ساختمان روستایی

♦ فرم شماره 3: گواهی مالکیت زمین(درخصوص زمینهای فاقد سند مالکیت)

♦ فرم شماره 4: دستور تهیه نقشه

♦ فرم شماره 5: برگ تعهد معماری

♦ فرم شماره 6: برگ تعهد محاسبات سازه

♦ فرم شماره 7: تعهد نظارت

♦ فرم شماره 8: اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی

♦ فرم شماره 9: گزارش مرحله اول (بعد از بتن ریزی پی)

♦ فرم شماره 10: گزارش مرحله دوم (اجرای اسکلت و عملیات سازه)

♦ فرم شماره11: گزارش مرحله سوم (اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری)

♦ فرم شماره12: گزارش مرحله چهارم (گزارش نهایی کار)

♦  فرم شماره13: گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی

♦ فرم شماره14: اخطاریه به مالک

♦ فرم شماره15: گزارش تخلف به مراجع انتظامی

♦ فرم شماره16: گزارش تخلف به کمیسیون ماده99

سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.