♦ آیين نامه اجرايي موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 139) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

♦ آيين‌نامه اجرائي بند «الف» ماده صد و هفت قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ آیين‌نامه اجرایي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران  و بازرسان و کارکنان به خارج از ايران

♦ آیين‌نامه اجرايي وصول ماليات‌ها موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ آیين‌نامه اجرایي ماده ۱۶۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ ‌آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيم

♦ آیين‌نامه اجرايي ماده ۱۴۴ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی

♦ آيين‌نامه بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده

♦ آيين‌نامه ذخاير فني موسسات بيمه موضوع تبصره يک ماده صد و نه

♦ آيين‌نامه نظام توزيع کالاها و خدمات و صدور مجوزها

♦ اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

♦ باب اول - اشخاص مشمول ماليات

♦ باب دوم- ماليات بر دارائي

♦ باب سوم - ماليات بر درآمد

♦ باب چهارم - در مقررات مختلفه

♦ باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي

♦ بخشنامه در ارتباط با تبصره پنج ماده پنجاه و نه

♦ بخشنامه در رابطه با حق واگذاري محل موضوع تبصره يک ماده ۵۹

♦ تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

♦ تصويب‌نامه در خصوص ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم

♦ جدول ماليات بر درآمد حقوق سال  بخش غير دولتي1389

♦ جدول ماليات بر درآمد حقوق سال 1389

♦ ضوابط اجرايي تبصره ۴ ماده ۱۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ ضوابط اجرایي تبصره ماده ۱۸۶ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم

♦ قانون ماليات بر ارزش افزوده

آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی مالیات های مستقیم


سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.